نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احتمال شرطی بررسی احتمالاتی توان فرسایشی باد در خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-23]
 • اختلاط تصادفی ایلایت- اسمکتیت نقش ویژگی‌های کانی‌شناسی رس در شدت فرونشست زمین‌های دشت ابرکوه یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 228-207]
 • ایران اثر ارتفاعات در ایجاد بیابان‌های بادپناهی (شبیه‌سازی اثر کوه‌های کرمان در ایجاد بیابان لوت) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 165-145]
 • ایران بررسی نوسانات رطوبت ورودی به مناطق خشک ایران در رخدادهای خشکسالی و ترسالی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 121-143]
 • استان خوزستان تحلیل همدید الگوهای انتقال گردوغبار به جو استان خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 73-96]
 • استان یزد واکاوی الگوهای گردشی یخبندان‌های فراگیر در استان یزد [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 165-188]
 • الگوهای فشاری تحلیل همدید الگوهای انتقال گردوغبار به جو استان خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 73-96]

ب

 • بیابان بادپناهی اثر ارتفاعات در ایجاد بیابان‌های بادپناهی (شبیه‌سازی اثر کوه‌های کرمان در ایجاد بیابان لوت) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 165-145]
 • بیابان زایی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی بر شهرها (نمونه مورد مطالعه فردوس) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 205-185]
 • بافت تاریخی شهری سنجش پایداری اجتماعی محیط مسکونی در بافت‌های تاریخی شهری نمونه موردی: شهر بیابانی کاشان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 100-71]

پ

 • پایداری سنجش پایداری اجتماعی محیط مسکونی در بافت‌های تاریخی شهری نمونه موردی: شهر بیابانی کاشان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 100-71]
 • پایداری اجتماعی سنجش پایداری اجتماعی محیط مسکونی در بافت‌های تاریخی شهری نمونه موردی: شهر بیابانی کاشان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 100-71]
 • پارک ملت برآورد ارزش تفریحی پارک ملت شهر زاهدان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 145-164]

ت

 • تابش خورشیدی بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه هواشناسی یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 25-1]
 • تثبیت ماسه‌های روان انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای برای تثبیت ماسه با استفاده از رویکرد ترکیبی نوین AHP-TOPSIS (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 97-119]
 • تحلیل خوشه ای واکاوی الگوهای گردشی یخبندان‌های فراگیر در استان یزد [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 165-188]
 • تحلیل مؤلفه‌های مبنا واکاوی الگوهای گردشی یخبندان‌های فراگیر در استان یزد [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 165-188]
 • تحلیل همدید تحلیل همدید الگوهای انتقال گردوغبار به جو استان خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 73-96]
 • ترسالی بررسی نوسانات رطوبت ورودی به مناطق خشک ایران در رخدادهای خشکسالی و ترسالی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 121-143]
 • تصاویر ماهواره‌ای ارزیابی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و شاخص‌های خشکسالی مبتنی بر داده‌های سنجش از دور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 118-101]
 • تغییر کاربری اراضی مدلسازی رشد و توسعه شهر بیابانی یزد با استفاده از تحلیل‌های پیشرفته فضایی، در بازه زمانی 1999-2020 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 47-27]
 • تمایل به پرداخت برآورد ارزش تفریحی پارک ملت شهر زاهدان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 145-164]
 • توان باد بررسی احتمالاتی توان فرسایشی باد در خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-23]
 • توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی بر شهرها (نمونه مورد مطالعه فردوس) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 205-185]
 • توسعه فیزیکی شهر مدلسازی رشد و توسعه شهر بیابانی یزد با استفاده از تحلیل‌های پیشرفته فضایی، در بازه زمانی 1999-2020 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 47-27]

چ

 • چاه افضل ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه‌افضل اردکان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]

خ

 • خشکسالی بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه هواشناسی یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 25-1]
 • خشکسالی ارزیابی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و شاخص‌های خشکسالی مبتنی بر داده‌های سنجش از دور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 118-101]
 • خشکسالی بررسی نوسانات رطوبت ورودی به مناطق خشک ایران در رخدادهای خشکسالی و ترسالی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 121-143]
 • خشکسالی بررسی تطبیقی شاخص های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در روند بیابان‌زائی طبقات پوشش گیاهی فصل بهار استان سمنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 189-213]
 • خوزستان بررسی احتمالاتی توان فرسایشی باد در خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-23]

د

 • دریاچه کافتر کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در مکان‌یابی بهینه شهرک‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: ساحل دریاچه کافتر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 215-241]
 • دوره‌های خشک و مرطوب بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه هواشناسی یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 25-1]

ر

 • ریزگرد بررسی ارتباط غلظت ریزگرد با رطوبت سطحی و توزیع اندازه ذرات خاک با استفاده از شبیه‌ساز متحرک فرسایش بادی در نواحی بیابانی غرب استان خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 183-167]
 • رطوبت بررسی نوسانات رطوبت ورودی به مناطق خشک ایران در رخدادهای خشکسالی و ترسالی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 121-143]
 • ریگ نجارآباد انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای برای تثبیت ماسه با استفاده از رویکرد ترکیبی نوین AHP-TOPSIS (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 97-119]
 • روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت برآورد ارزش تفریحی پارک ملت شهر زاهدان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 145-164]
 • روش پریرا ارزیابی مقایسه‌ای ژئومورفوسایت‌های کویری و بیابانی شهرستان شاهرود در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-49]
 • روش سه‌گانه‌ی گرافیکی بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه هواشناسی یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 25-1]
 • روش فاسیلوس ارزیابی مقایسه‌ای ژئومورفوسایت‌های کویری و بیابانی شهرستان شاهرود در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-49]

ز

 • زابل مکان‌یابی دفن زباله در شهر زابل با استفاده از روش AHP [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 143-119]

ژ

 • ژئومورفوسایت ارزیابی مقایسه‌ای ژئومورفوسایت‌های کویری و بیابانی شهرستان شاهرود در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-49]

س

 • ساعات آفتابی بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه هواشناسی یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 25-1]
 • سرعت آستانه بررسی ارتباط غلظت ریزگرد با رطوبت سطحی و توزیع اندازه ذرات خاک با استفاده از شبیه‌ساز متحرک فرسایش بادی در نواحی بیابانی غرب استان خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 183-167]
 • سمنان بررسی تطبیقی شاخص های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در روند بیابان‌زائی طبقات پوشش گیاهی فصل بهار استان سمنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 189-213]
 • سنجش از دور ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه‌افضل اردکان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • سنجش رضایتمندی سنجش رضایت از کیفیت محیط مسکونی در شرایط محیطی حساس (نمونه موردی شهر فردوس در حاشیه کویر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • سنجنده مودیس بررسی تطبیقی شاخص های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در روند بیابان‌زائی طبقات پوشش گیاهی فصل بهار استان سمنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 189-213]

ش

 • شاخص NDVI بررسی تطبیقی شاخص های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در روند بیابان‌زائی طبقات پوشش گیاهی فصل بهار استان سمنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 189-213]
 • شاخص SPI بررسی تطبیقی شاخص های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در روند بیابان‌زائی طبقات پوشش گیاهی فصل بهار استان سمنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 189-213]
 • شاخص شوری ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه‌افضل اردکان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • شبیه‌ساز متحرک بررسی ارتباط غلظت ریزگرد با رطوبت سطحی و توزیع اندازه ذرات خاک با استفاده از شبیه‌ساز متحرک فرسایش بادی در نواحی بیابانی غرب استان خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 183-167]
 • شرایط اقلیمی مکان‌یابی دفن زباله در شهر زابل با استفاده از روش AHP [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 143-119]
 • شهر زاهدان برآورد ارزش تفریحی پارک ملت شهر زاهدان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 145-164]
 • شهرستان شاهرود ارزیابی مقایسه‌ای ژئومورفوسایت‌های کویری و بیابانی شهرستان شاهرود در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-49]
 • شهر فردوس تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی بر شهرها (نمونه مورد مطالعه فردوس) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 205-185]
 • شهر فردوس سنجش رضایت از کیفیت محیط مسکونی در شرایط محیطی حساس (نمونه موردی شهر فردوس در حاشیه کویر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • شوری خاک ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه‌افضل اردکان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]

ف

 • فرسایش بادی بررسی ارتباط غلظت ریزگرد با رطوبت سطحی و توزیع اندازه ذرات خاک با استفاده از شبیه‌ساز متحرک فرسایش بادی در نواحی بیابانی غرب استان خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 183-167]
 • فرسایش بادی بررسی احتمالاتی توان فرسایشی باد در خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-23]
 • فرونشست زمین نقش ویژگی‌های کانی‌شناسی رس در شدت فرونشست زمین‌های دشت ابرکوه یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 228-207]

ک

 • کیفیت مسکن سنجش رضایت از کیفیت محیط مسکونی در شرایط محیطی حساس (نمونه موردی شهر فردوس در حاشیه کویر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • کویر طرود ارزیابی مقایسه‌ای ژئومورفوسایت‌های کویری و بیابانی شهرستان شاهرود در راستای توسعه پایدار گردشگری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-49]

گ

 • گردشگری ساحلی کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در مکان‌یابی بهینه شهرک‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: ساحل دریاچه کافتر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 215-241]
 • گردوغبار تحلیل همدید الگوهای انتقال گردوغبار به جو استان خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 73-96]

ل

 • لوت اثر ارتفاعات در ایجاد بیابان‌های بادپناهی (شبیه‌سازی اثر کوه‌های کرمان در ایجاد بیابان لوت) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 165-145]

م

 • محله سنجش رضایت از کیفیت محیط مسکونی در شرایط محیطی حساس (نمونه موردی شهر فردوس در حاشیه کویر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • مدیریت زباله مکان‌یابی دفن زباله در شهر زابل با استفاده از روش AHP [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 143-119]
 • مدل تحلیل سلسله مراتبی کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در مکان‌یابی بهینه شهرک‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: ساحل دریاچه کافتر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 215-241]
 • مدل‌سازی اقلیمی اثر ارتفاعات در ایجاد بیابان‌های بادپناهی (شبیه‌سازی اثر کوه‌های کرمان در ایجاد بیابان لوت) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 165-145]
 • مسکن سنجش پایداری اجتماعی محیط مسکونی در بافت‌های تاریخی شهری نمونه موردی: شهر بیابانی کاشان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 100-71]
 • مسکن اجتماعی سنجش پایداری اجتماعی محیط مسکونی در بافت‌های تاریخی شهری نمونه موردی: شهر بیابانی کاشان [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 100-71]
 • معادله‌ی آنگستروم بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه هواشناسی یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 25-1]
 • مکان‌یابی کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در مکان‌یابی بهینه شهرک‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: ساحل دریاچه کافتر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 215-241]
 • مناطق خشک ارزیابی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و شاخص‌های خشکسالی مبتنی بر داده‌های سنجش از دور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 118-101]
 • مناطق خشک و نیمه خشک بررسی نوسانات رطوبت ورودی به مناطق خشک ایران در رخدادهای خشکسالی و ترسالی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 121-143]
 • مودیس ارزیابی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و شاخص‌های خشکسالی مبتنی بر داده‌های سنجش از دور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 118-101]

ن

 • نظر ساکنین سنجش رضایت از کیفیت محیط مسکونی در شرایط محیطی حساس (نمونه موردی شهر فردوس در حاشیه کویر) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • نظرسنجی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی بر شهرها (نمونه مورد مطالعه فردوس) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 205-185]
 • نوسانات سطح آب زیر زمینی نقش ویژگی‌های کانی‌شناسی رس در شدت فرونشست زمین‌های دشت ابرکوه یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 228-207]

و

 • واکاوی همدید واکاوی الگوهای گردشی یخبندان‌های فراگیر در استان یزد [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 165-188]

ی

 • یخبندان واکاوی الگوهای گردشی یخبندان‌های فراگیر در استان یزد [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 165-188]
 • یزد بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه هواشناسی یزد [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 25-1]
 • یزد مدلسازی رشد و توسعه شهر بیابانی یزد با استفاده از تحلیل‌های پیشرفته فضایی، در بازه زمانی 1999-2020 [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 47-27]
 • یزد ارزیابی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و شاخص‌های خشکسالی مبتنی بر داده‌های سنجش از دور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 118-101]