نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون من – کندال تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل‌های سری زمانی هالت- وینتر و من-کندال در یزد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-39]

ا

 • ایستگاه آتش‌نشانی استفاده از تکنیک AHP در محیط GIS برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی (مطالعه موردی: شهر سمنان) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-185]
 • ایستگاه یزد تحلیل و مدل‌سازی دمای سالانه شهر یزد با استاده از مدل ARIMA [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 115-140]
 • اکوتوریسم پتانسیل‌یابی کویرهای استان یزد در صنعت اکوتوریسم با توجه به مدل‌های تحلیل فرمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 187-204]
 • الگوی کاشت بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشک مطالعه موردی؛ دشت جنوبی بردسکن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]

ب

 • بحران آّب بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشک مطالعه موردی؛ دشت جنوبی بردسکن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]
 • بردسکن بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشک مطالعه موردی؛ دشت جنوبی بردسکن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]

پ

 • پارکینگ های عمومی ارائه الگوی بهینه مکان‌یابی پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیائی فازی در منطقه 2 شهر یزد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 63-85]
 • پراکنش فضایی ارائه الگوی بهینه مکان‌یابی پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیائی فازی در منطقه 2 شهر یزد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 63-85]
 • پیکان ماسه‌ای تحلیل مورفومتری پیکان‌های ماسه‌ای حاصل از گونه خارشتر (Alhagi maurorum) در غرب دشت لوت (شرق شهداد) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]

خ

 • خارشتر تحلیل مورفومتری پیکان‌های ماسه‌ای حاصل از گونه خارشتر (Alhagi maurorum) در غرب دشت لوت (شرق شهداد) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]

د

 • دره خضرآباد بررسی فرایندهای مورفودینامیکی شکل‌دهنده دره خضرآباد بر اساس شواهد و تحلیل رسوب شناسی حوضه [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 87-114]
 • دمای حدی بیشینه تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل‌های سری زمانی هالت- وینتر و من-کندال در یزد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-39]
 • دمای سالانه تحلیل و مدل‌سازی دمای سالانه شهر یزد با استاده از مدل ARIMA [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 115-140]

ر

 • رخدادهای فرین واکاوی و پیش‌یابی اثر گرمایش جهانی بر مولفه‌های فرین آب‌ و هوایی آبادان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 205-234]
 • رسوب شناسی بررسی فرایندهای مورفودینامیکی شکل‌دهنده دره خضرآباد بر اساس شواهد و تحلیل رسوب شناسی حوضه [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 87-114]

س

 • سری زمانی تحلیل و مدل‌سازی دمای سالانه شهر یزد با استاده از مدل ARIMA [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 115-140]
 • سری زمانی هالت- وینترز تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل‌های سری زمانی هالت- وینتر و من-کندال در یزد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-39]

ش

 • شهداد تحلیل مورفومتری پیکان‌های ماسه‌ای حاصل از گونه خارشتر (Alhagi maurorum) در غرب دشت لوت (شرق شهداد) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • شهر یزد ارائه الگوی بهینه مکان‌یابی پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیائی فازی در منطقه 2 شهر یزد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 63-85]

ط

 • طرح هادی ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 141-164]

گ

 • گرانولومتری بررسی فرایندهای مورفودینامیکی شکل‌دهنده دره خضرآباد بر اساس شواهد و تحلیل رسوب شناسی حوضه [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 87-114]
 • گرمایش جهانی واکاوی و پیش‌یابی اثر گرمایش جهانی بر مولفه‌های فرین آب‌ و هوایی آبادان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 205-234]

ل

 • لوت تحلیل مورفومتری پیکان‌های ماسه‌ای حاصل از گونه خارشتر (Alhagi maurorum) در غرب دشت لوت (شرق شهداد) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]

م

 • مدل ARIMA تحلیل و مدل‌سازی دمای سالانه شهر یزد با استاده از مدل ARIMA [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 115-140]
 • مدل بولین بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشک مطالعه موردی؛ دشت جنوبی بردسکن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]
 • مدل تحلیل فرمی پتانسیل‌یابی کویرهای استان یزد در صنعت اکوتوریسم با توجه به مدل‌های تحلیل فرمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 187-204]
 • مدل‌سازی تحلیل و مدل‌سازی دمای سالانه شهر یزد با استاده از مدل ARIMA [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 115-140]
 • مکان‌یابی استفاده از تکنیک AHP در محیط GIS برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی (مطالعه موردی: شهر سمنان) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-185]
 • مناطق کویری پتانسیل‌یابی کویرهای استان یزد در صنعت اکوتوریسم با توجه به مدل‌های تحلیل فرمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 187-204]
 • مورفودینامیک بررسی فرایندهای مورفودینامیکی شکل‌دهنده دره خضرآباد بر اساس شواهد و تحلیل رسوب شناسی حوضه [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 87-114]
 • مورفومتری تحلیل مورفومتری پیکان‌های ماسه‌ای حاصل از گونه خارشتر (Alhagi maurorum) در غرب دشت لوت (شرق شهداد) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]

ن

 • نیازهای اجتماعی ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 141-164]
 • نیازهای اقتصادی ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 141-164]
 • نیازهای اکولوژیک ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 141-164]
 • نیازهای کالبدی ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 141-164]

ی

 • یزد تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل‌های سری زمانی هالت- وینتر و من-کندال در یزد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-39]
 • یزد پتانسیل‌یابی کویرهای استان یزد در صنعت اکوتوریسم با توجه به مدل‌های تحلیل فرمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 187-204]