کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - اعضای مشورتی هیات تحریریه