دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 
7. ظرفیّت‌سنجی گردشگری ساحلی پایدار، مطالعة موردی: شهرستان کنگان

صفحه 123-146

دکتر ژیلا سجادی؛ فرضعلی سالاری سردری،؛ مریم بیرانوندزاده ،؛ محمد حسین بوچانی،