دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، مرداد 1400 (نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی. سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰) 
تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه 2 کرمان

صفحه 65-86

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی؛ محسن پورخسروانی


ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 149-172

سعیده مؤیدفر؛ سعید دهقان خاوری؛ مهدی اکابری تفتی؛ مهران فاطمی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی. سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰