دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1400 (نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی. سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰) 
4. تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه 2 کرمان

صفحه 65-86

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی؛ محسن پورخسروانی


8. ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 149-172

سعیده مؤیدفر؛ سعید دهقان خاوری؛ مهدی اکابری تفتی؛ مهران فاطمی


10. الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی‌-‌اسلامی درکلانشهر مشهد

صفحه 201-219

علی اصغر پیله ور؛ بهاره موستوفیان؛ الهه کاوسی