دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-328 
8. تحلیل رابطه بین قابلیت پیاده روی و پایداری اجتماعی موردمطالعه: شهر سبزوار

صفحه 187-214

سعید حسین آبادی؛ محمدرضا پور محمدی؛ میرستار صدر موسوی