دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-255 

مقاله پژوهشی

1. مدل‌سازی درجه ساعت گرمایش (HDH) سپیده دم مناطق خشک و بیابانی داخلی ایران

صفحه 1-32

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ الهام مهدوی نژاد


6. تحلیل اکولوژی شهر تهران با تأکید بر شاخص‌های اکولوژی امنیتی

صفحه 119-148

احمد پوراحمد؛ نسرین اباذری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی


7. بررسی تکتونیک فعال در حوضه سمنان (جنوب سمنان) با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

صفحه 149-174

مجتبی یمانی؛ سعیده امیری نژاد ترک؛ فرزانه غلامی؛ رقیه نژادحسینی


8. تحلیل مورفولوژی برخان‌های غرب لوت با استفاده از خصیصه‌های مورفومتری

صفحه 175-197

مهران مقصودی؛ مهدی بهاروند؛ صدیقه محبوبی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی