دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 228-1