کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - نمایه نویسندگان