تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه 2 کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان

2 استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 عضوعیات علمی

چکیده

چکیده
آموزش نقش بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی جامعه داشته و پیشرفت و توسعه یک جامعه مدیون نیروی انسانی تحصیل کرده است که در فضاهای آموزشی به رشد و تعالی می رسند . هدف این تحقیق بررسی و تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان است. مسئله اساسی تحقیق این است که فضاهای آموزشی توزیع مناسب و متعادلی ندارند. امکانات و تجهیزات و منابع به صورت مناسب توزیع نشده است. نتیجه نهایی این تحقیق پیشنهاد لازم برای توزیع متعادل فضاهای آموزشی در سطح ناحیه 2 کرمان است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های تحقیق با استفاده از منابع اصلی یعنی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس و همچنین روش میدانی یعنی مراجعه به مدارس و ثبت موقعیت مکانی آنها با استفاده از Gps و آماربرداری از امکانات و تجهیزات و فضاهای آموزشی بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار Arc GIS استفاده شده و داده ها در قالب یک فایل Excel آماده و وارد Arc GIS شد و سرانجام بر روی نقشه شهر کرمان جایگزاری و به تحلیل فضایی و پراکندگی فضاهای آموزشی پرداخته شده و در نهایت به تحلیل هر مقطع و هر جنس و توزیع مدارس و امکانات آن پرداخته شد نتایج تحقیق نشان می دهد که مدارس شهر کرمان در مقاطع مختلف، توزیع نامتعادلی دارند اگرچه بخش مهمی از شهر کرمان به مدارس دسترسی دارند اما بخش‌های نوساز شهری دسترسی مطلوبی به فضای آموزشی ندارند علاوه بر توزیع نامتعادل، کمبود فضاهای آموزشی در بخش‌های نوساز شهری مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Educational Spaces of School in District 2 of Kerman

نویسندگان [English]

  • Sadegh Karimi 2
  • mostafa khabbazi 3
  • mohsen pourkhosravani 1
2 Assistant Professor of Climatology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 assistant professor
چکیده [English]

Analysis of the educational spaces of schools in District 2 of Kerman
Introduction
Education has a very important role in providing human resources and the progress and development of a society owes to educated human resources that grow and excel in educational spaces, so the educational space has an effective role in supporting the training of human resources and as a key pillar And plays a fundamental role in educating the community. Numerous factors are effective in increasing the quality of education. The more these factors work together and move in the same direction, the higher the quality of education and the higher the productivity. In the meantime, because the educational space plays an important role in the educational system and is very important in the educational development of a country, and the weight of other factors or in some cases higher than some factors plays a role in the educational structure, every year huge funds for construction Education spaces are costly in the country, but the costs are not optimal because the real needs for educational spaces have not been identified and construction is not done in place. These conditions exist not only in Kerman province but also in most of the provinces of the country and impose irreparable damage to the country's budget. Targeting constructions in education and training, reducing costs, identifying needs, Fair distribution of educational spaces in District 2 of Kerman city, predicting the need for educational space in the future, considering the characteristics and behaviors of population and migration in Kerman city, preventing the ineffectiveness of construction costs due to limited use of educational spaces Recognizing the needs of the school increases the need for study. The importance of this plan is that it tries to identify the real needs for the construction of educational spaces and to avoid wasting resources and development credits.
Data and methods:
The research method in this research is descriptive-analytical and to conduct the research, data and documentary and library information were needed, data collected from schools in District 2 of Kerman, which were first described and then analyzed. And its output was presented in the form of a map, chart and table. In the data analysis, after the research data were prepared and recorded on the map of Kerman city, according to the location criteria and the radius of access of schools for different sections, the spatial distribution of schools was studied and the output maps showed that the distribution was unbalanced. Educational space can be seen in district 2 of Kerman city.
Discussion
There are 186 schools, including 89 elementary schools (first and second elementary, girls and boys) and mixed schools in District 2 of Kerman. There are also 97 secondary schools (first and second secondary and technical and vocational vocational schools, girls ', boys' and mixed). There are 186 schools in District 2. Of these schools, 68 schools are in primary school and 75 schools are in secondary school in Kerman. Areas outside the city of Kerman include the cities of Ekhtiarabad, Zangiabad, Baghin and the villages of Farahabad, Shahrokhabad, Kahnooj Madim, Badamouieh, Hojjatabad, Cheshmeh Gaz and Saadi. The spatial distribution of these schools is shown in Figure 15. As can be seen, most of these schools are located in the central and central area of Kerman and newly built urban areas (Farhangian crossroads to the west to the airport) the number of schools is very small. The average per capita educational space in District 2 of Kerman is 2.83 square meters. . The net per capita is equal to 2.5 square meters and the gross per capita is equal to 3.17 square meters. The average net per capita of primary schools is equal to 1.90 square meters, which is calculated to be 1.74 square meters for boys 'primary schools and 2 square meters for girls' primary schools. The average net per capita of secondary schools is 3.15 square meters, of which boys 'secondary schools are equal to 2.48 square meters and girls' secondary schools are equal to 3.42 square meters. The average gross per capita of secondary schools is 4 square meters.
Conclusion
The situation of educational space in schools of District 2 of Kerman was investigated in this study. According to the research process and research data, including existing data and field information collected from schools in the city of Kerman and the output of GIS Arc software, the following results have been obtained:
- The existing educational spaces meet the needs of the school population and will not be a serious problem in the physical space due to the decrease in population growth at the national and local levels, which will continue in the coming years.
- The problem of physical space of schools is not due to the dimensions of space but due to the unequal distribution of educational spaces in the city, which has created an unbalanced distribution.
- Lack of facilities and equipment is another problem of schools so that many schools use old and worn equipment and facilities that reduce the efficiency of the education system.
Burnout is part of the educational space, another problem of education, so that 15 schools belong to before 1340, 33 schools were built between 1340 to 1360 and their age is between 38 to 58 years and 63 schools are related It is after 1981, ie they are less than 38 years old. Therefore, there is a high relative physical burnout in schools in Kerman.
- The wear and tear of laboratory equipment and workshops has a negative impact on school education.
The concentration of schools in the central part of Kerman, as well as the middle part of the city and the small number of schools in the newly built part of the city, has created an unequal and unbalanced distribution in terms of educational space in Kerman.
Keywords: Analysis, Educational Space, School, District 2 in Kerman City, Renovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis
  • Educational Space
  • school
  • District 2 in Kerman City
  • Renovation