تحلیل بوم شناختی نظم و امنیت در گردشگری روستایی استان اصفهان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 137-158

حجت الله صادقی؛ محمد صائب


ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 149-172

سعیده مؤیدفر؛ سعید دهقان خاوری؛ مهدی اکابری تفتی؛ مهران فاطمی


نقش امنیت در توسعه گردشگریِ روستاهای حاشیه کویر (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 181-201

معصومه پازکی؛ داود شیخی؛ شهرام باسیتی


مدل‌سازی ساختاری سنجش پذیرش اجتماعی شهر فشرده (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 189-216

محمود آروین؛ احمد پوراحمد


الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی‌-‌اسلامی درکلانشهر مشهد

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 201-219

علی اصغر پیله ور؛ بهاره موستوفیان؛ الهه کاوسی


نقش دولت در توانمندسازی جوامع روستایی موردمطالعه : ناحیه کاشان در ایران مرکزی

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 203-223

محمود گنجی پور؛ محسن شاطریان؛ مصطفی طالشی


تبیین نقش مکان های سوم در پایداری اجتماعی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 217-237

هاجر ناصحی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی؛ احمد خادم الحسینی


شناسایی مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 219-240

محسن شایان؛ سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان


تحلیل اکتشافی الگوی توزیع فضایی فقر قابلیتی در شهر نورآباد ممسنی

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 225-243

محسن احدنژاد؛ میلاد حسنعلی زاده


تبیین نقش بوم‌گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین)

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 241-257

مهدی مودودی ارخودی؛ سجاد فردوسی


نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.18058.1527

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیررضا خاوریان گرمسیری؛ احمد پوراحمد


مطالعه‌ای ساختار یافته: رابطه چشم انداز بیابانی و توسعه گردشگری در مناطق گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.18597.1538

فاطمه خالقیان؛ علی شرقی


برنامه ریزی بازآفرینی بافت های تاریخی کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/grd.2023.18507.1536

محمد حسین سرایی؛ مسلم قاسمی؛ میترا رستم زاده


تحلیل فضایی الگوی مصرف انرژی بخش خانگی در محلات شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/grd.2023.18954.1548

مصطفی امیرفخریان؛ سحر سفالگر


تحلیل آماری وارونگی دمایی و انواع آن در شهر بیرجند با استفاده از شاخص شدت وارونگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22034/grd.2023.19083.1553

زینب دولتشاهی؛ مهری اکبری؛ میثم طولابی نژاد