دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثرگذاری حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان اسفراین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22034/grd.2022.2599

محمدجواد صفایی؛ معصومه خالدی؛ جابر خالدی


الگوی بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در راستای توسعه پایدار گردشگری بافت تاریخی شهر اصفهان با نقش تعدیل‌کننده راهبردهای مبتنی بر فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/grd.2022.2742

فریبا بهرامی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ رضا مختاری ملک آبادی


بررسی عوامل وعناصر دیرینه جغرافیایی برشکل گیری تمدن‌ها بااستفاده از تکنیک پویانمایی سیستم ها (مطالعه موردی تمدن شهداد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/grd.2022.2743

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ صادق کریمی؛ بهناز شیخ شریعتی کرمانی


امکان سنجی ایجاد پیاده راه شهری در محله طلاب با تأکید بر مؤلفه های کالبدی و اجتماعی (نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.17991.1526

معصومه قربانی؛ هادی سلیمانی مقدم؛ یعقوب زنگنه


نقش اعتبارات خرد طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت در رفاه اجتماعی روستاییان استان یزد با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.2757

ابوالفضل غفاری؛ علیرضا پورفرج؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ علیرضا کریمی


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.2758

سید ولی الله میرحسینی؛ حسین خادمی؛ حمید رضا آخوندی


نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.18058.1527

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیررضا خاوریان گرمسیری؛ احمد پوراحمد


مطالعه‌ای ساختار یافته: رابطه چشم انداز بیابانی و توسعه گردشگری در مناطق گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.18597.1538

فاطمه خالقیان؛ علی شرقی


بررسی و ارزیابی میزان زیست‎پذیری در مناطق روستایی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.13069.1342

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری؛ فرشته پاکباز بهبودی


آسیب‌شناسی مقالات گردشگری به چاپ رسیده در مجلات جغرافیایی رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.16966.1489

علی رحیمی؛ مفید شاطری؛ فائزه صفاری


تحلیل فضایی جزایر حرارتی شهر قم به عنوان نمایه ای از محیط زیست شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.17201.1501

یونس خسروی؛ فاطمه روانبخش؛ عبدالحسین پری زنگنه


بررسی روند و پیش بینی بارش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22034/grd.2022.17739.1522

کمال امیدوار؛ نظام تنی؛ محمد جواد ایزدی


پیش یابی و شناسایی کانون های گردوغباری با استفاده مدل های عددی مطالعه موردی جلگه خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22034/grd.2022.18111.1528

سمیه حاجیوندپایداری؛ حسن حاجی محمدی؛ کبری شجاعی زاده


تحلیل رضایت‌مندی روستاییان از طرح ملی 46 هزار هکتاری آبیاری به اراضی کشاورزی دشت سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22034/grd.2022.17189.1500

مهدی نادریان فر؛ سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان