کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - مقالات آماده انتشار