کلیدواژه‌ها = برخان
ارزیابی دینامیک برخان‌های بند ریگ کاشان در بازه زمانی 2013 تا 2019

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-18

قاسم لرستانی؛ علی شهریار


بررسی مورفولوژی تپه های ماسه ای و انطباق آن با داده های باد در منطقه ریگ زرین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-27

محمد شریفی پیچون؛ کمال امیدوار؛ زینب میری


تحلیل مورفومتریک تپه های ماسه ای و سرعت جابجایی آن ها در دشت سیستان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 149-164

مهدی حیدری نسب؛ امیر کرم؛ حسین نگارش؛ احمد پهلوانروی


تحلیل مورفولوژی برخان‌های غرب لوت با استفاده از خصیصه‌های مورفومتری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 175-197

10.29252/grd.2018.1247

مهران مقصودی؛ مهدی بهاروند؛ صدیقه محبوبی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی