کلیدواژه‌ها = سازمان یادگیرنده
فرابینی شاخص‌های شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 87-104

محمد حسین سرائی؛ شهاب الدین حج فروش