کلیدواژه‌ها = زلزله
تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده و ناپایدار شهر بجنورد در برابر زلزله

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-63

یعقوب ابدالی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری