کلیدواژه‌ها = کاشان
بررسی روند و پیش بینی بارش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کاشان

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 41-53

10.22034/grd.2022.17739.1522

کمال امیدوار؛ نظام تنی؛ محمد جواد ایزدی


مدل سازی شاخص های موثر بر پذیرش پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: شهر کاشان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-20

یونس غلامی؛ روح الله میرزایی؛ مرضیه رادکیانی


تاثیر لکه‌های خورشیدی بر بارش فصلی و سالانه با استفاده از آنالیز موجک مطالعه موردی (اصفهان و کاشان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 83-106

کمال امیدوار؛ راضیه نادری بنی؛ معصومه نبوی زاده