کلیدواژه‌ها = کاربری اوقات فراغت
تحلیل تطبیقی کاربری‌های اوقات فراغت مناطق شهرداری شهر اصفهان در دورة 1385 – 1375

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 147-171

دکتر علی شماعی ،؛ رضا ویسی،؛ سجاد احمدی،