کلیدواژه‌ها = دامغان
شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از تاکسی‌های اینترنتی و سنجش آن در شهر دامغان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 119-141

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ پارسا احمدی دهرشید


بررسی الگوی فضایی شهر و کارآمدی دسترسی‌های شهری (مورد مطالعه شهر دامغان)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 77-101

دکتر صدیقه لطفی؛ دکتر اسداله دیوسالار؛ عاطفه صرفی