کلیدواژه‌ها = دشت سیستان
تحلیل مورفومتریک تپه های ماسه ای و سرعت جابجایی آن ها در دشت سیستان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 149-164

مهدی حیدری نسب؛ امیر کرم؛ حسین نگارش؛ احمد پهلوانروی