کلیدواژه‌ها = شاخص وضع بحرانی محیط زیست شهری
تحلیل فضایی جزایر حرارتی شهر قم به عنوان نمایه ای از محیط زیست شهری

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-11

10.22034/grd.2022.17201.1501

یونس خسروی؛ فاطمه روانبخش؛ عبدالحسین پری زنگنه