کلیدواژه‌ها = تبیین
تبیین نقش مکان های سوم در پایداری اجتماعی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 217-237

هاجر ناصحی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی؛ احمد خادم الحسینی