کلیدواژه‌ها = مدیریت یکپارچه
مدل پارادایمی ‎مدیریت ‎نواحی مادرشهری با استفاده از نظریه تئوری زمینه ای نمونه موردی: ناحیه ی مادرشهری مشهد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 65-83

ستاره تازه دل؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی