کلیدواژه‌ها = عوامل طبیعی و انسانی
بررسی عوامل مؤثر در وقوع فروچاله¬های دشت ابرکوه و تهیه¬ی نقشه¬ی خطر نواحی مستعد بروز آن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-34

دکترامیر کرم؛ دکترپرویز ضیائیان؛ نعیمه السادات محصل همدانی