کلیدواژه‌ها = شهر زیست پذیر
ارزیابی زیست پذیری شهرهای کوچک از دیدگاه شهروندان مطالعه موردی شهر کاشمر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 243-267

سیدامیرمحمد علوی زاده؛ سمانه کیومرث؛ الهام ابراهیمی