کلیدواژه‌ها = روش طبقه بندی نظارت شده
مقایسه دقت انواع روش‌های طبقه‌بندی در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 165-178

مرضیه خزائی؛ محمد زارع؛ محمدحسین مختاری؛ آناهیتا رشتیان؛ فهیمه عربی علی‌آباد