نویسنده = رضا ابراهیمی
مدلسازی وردایی زمانی- مکانی بارش فصلی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 47-71

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری


مدل‌سازی درجه ساعت گرمایش (HDH) سپیده دم مناطق خشک و بیابانی داخلی ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-32

10.29252/grd.2018.1235

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ الهام مهدوی نژاد