نویسنده = زهرا تقی زاده
آشکار سازی تغییرات جزیره گرمایی شهر اصفهان با تأکید بر توسعه شهری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 21-39

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ زهرا تقی زاده