نویسنده = سعیده حسین آبادی
شناسایی گردوغبار و تحلیل آن بر روی تصاویر ماهواره‌ای مودیس (مطالعه موردی: شهرستان زابل)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 167-186

سعیده حسین آبادی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مهدیه فروزان مهر