نویسنده = علیرضا دربان آستانه
تحلیل اکتشافی نیازهای اقتصادی جوامع روستایی بر اساس نظر مطلعان کلیدی (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 73-99

حجت رضایی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه