نویسنده = علی اصغر پیله ور
الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی‌-‌اسلامی درکلانشهر مشهد

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 201-219

علی اصغر پیله ور؛ بهاره موستوفیان؛ الهه کاوسی