نویسنده = فرشاد نصرالهی
پهنه‌بندی اثرات اقلیمی بر ابنیه اداری با تاکید بر فاکتورهای تابشی (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 87-112

علی یظهری کرمانی؛ فرشاد نصرالهی؛ محمدجواد مهدوی نژاد