نویسنده = عاطفه صرفی
بررسی الگوی فضایی شهر و کارآمدی دسترسی‌های شهری (مورد مطالعه شهر دامغان)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 77-101

دکتر صدیقه لطفی؛ دکتر اسداله دیوسالار؛ عاطفه صرفی