نویسنده = عباسعلی داداشی رودباری
مدلسازی وردایی زمانی- مکانی بارش فصلی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 47-71

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری